Lỗi configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Sau khi cài đặt xdebug trên Ubuntu sử dụng PECL như trong hướng dẫn thì mình gặp phải lỗi:

configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Và sau đó thử kiểm tra lại sử dụng hàm phpinfo():

<?php
 phpinfo();
?>

Thì không thấy có kết quả nào trả về cho Xdebug. Làm sao để khắc phục lỗi này?

1 Answer(s)

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Lỗi này là do PECL không tìm thấy tập tin cấu hình của PHP php.ini.

Để khắc phục bạn cần cấu hình lại như sau (sửa lại địa chỉ của tập tin php.ini giống với địa chỉ trên của bạn):

Cài đặt địa chỉ tập tin php.ini dành cho chương trình PHP chạy trên cửa sổ dòng lệnh (hay PHP CLI):

$ pear config-set php_ini /etc/php/7.0/cli/php.ini
$ pecl config-set php_ini /etc/php/7.0/cli/php.ini

Cài đặt địa chỉ tập tin php.ini dành cho PHP chạy với Web Server (ví dụ Apache):

$ pear config-set php_ini /etc/php/7.0/apache2/php.ini
$ pecl config-set php_ini /etc/php/7.0/apache2/php.ini

Trường hợp này bạn cần khởi động Web Server (ví dụ Apache):

$ sudo service apache2 restart
Content must be at least 100 characters

Related Discussion