Lỗi fatal: The remote end hung up unexpectedly khi deploy lên Heroku

Mình bị lỗi như sau khi chạy câu lệnh đẩy source code lên server để deploy:

The authenticity of host 'heroku.com (50.19.85.154)' can't be established.
RSA key fingerprint is 8b:48:5e:67:0e:c9:16:47:32:f2:87:0c:1f:c8:60:ad.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'heroku.com,50.19.85.154' (RSA) to the list of known hosts.
Permission denied (publickey).
fatal: The remote end hung up unexpectedly

Mọi người cho mình hỏi khắc phục lỗi này như thế nào vậy?

1 Answer(s)

Tran Khanh Tran Khanh

Nguyên nhân của lỗi trên là do client không có quyền push source code lên Git repo server của Heroku. Bạn có thể chaỵ câu lệnh dưới để thêm ssh key vào repo trên server.

$ heroku add:keys

Để chạy lệnh trên bạn cần cài đặt Heroku Toolbelt.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion