Lỗi timeout khi cài đặt

Em theo dõi và đã làm theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi timeout:

Loading composer repositories with package information
Installing dependencies (including require-dev) from lock file
 - Installing symfony/symfony (v2.3.4)
 Downloading: 100%
[Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException]
The process "unzip '/path/vendor/symfony/symfony/6116f6f3
d4125a757858954cb107e64b' -d 'vendor/composer/b2f33269' && chmod -R u+w 'vendor/composer/b2f33269'" exceeded the timeout of 300 seconds.

Làm thế nào để fix lỗi này ạ?

2 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Xóa cache từ các lần cài đặt trước và thêm tùy chọn tải Laravel từ nhánh stable thay vì từ nhánh đang phát triển source, thêm tùy chọn để bỏ qua các dependencies từ môi trường development.

Tham khảo câu lệnh dưới đây:

$ composer create-project laravel/laravel test_project ~4.2.0 -cache-dir=/dev/null --prefer-dist --no-devs
Tran Khanh Tran Khanh

Bạn chạy lệnh này để thay đổi thời gian PHP script timeout nhé:

$ COMPOSER_PROCESS_TIMEOUT=2000 composer install

Có thể thay 2000 bằng một số lớn hơn tùy thuộc vào tốc độ internet nơi bạn đang sử dụng.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion