MVC: Nên đặt logic xử lý data ở đâu trong code?

Em có tìm hiểu về mô hình Model-View-Controller và cũng đã từng sử dụng MVC trong khi lập trình thông qua các web framework. Khi sử dụng một model trong framework thì em thấy có các hàm như create(), update() ... dùng để lưu dữ liệu và xử lý các tác vụ liên quan tới lưu dữ liệu lên database. Tuy nhiên em đang không hiểu khi tạo logic để xử lý dữ liệu của Model như validate dữ liệu thì nên đặt ở đâu trong code.

Theo em tham khảo thì một số người nói nên đặt ở Controller vì Controller dùng để xử lý logic, nhưng một số khác thì nói nên đặt trong Model vì Model dùng để xử lý data.

1 Answer(s)

Content must be at least 100 characters

Related Discussion