MYSQL: Truy vấn có dấu và không dấu dùng LIKE trả về kết quả khác nhau

Trên MySQL database em có một bảng productsvà trên đó có trường name. Em có một record lưu dữ liệu trường này với giá trị là Áo thun. Bây giờ nếu như em chạy câu lệnh truy vấn:

SELECT `name` LIKE '%Áo thun%'

Thì trên server MySQL trả về đúng kết quả nhưng khi chạy:

SELECT `name` LIKE '%Ao thun%'

Thì nó lại không trả về kết quả như cách trước. Vấn đề là em muốn làm thế nào để cả hai trường hợp trả về kết quả như nhau thì phải làm thế nào các bác?

1 Answer(s)

Ton Lam Ton Lam

Bạn đã kiểm tra kỹ chưa vậy?

Theo mình biết MySQL không phân biệt giữa có dấu và không dấu khi so sánh chuỗi nên cả hai nên trả về kết quả giống nhau mới đúng chứ nhỉ?

anfha nissi anfha nissi

chỉ một số chữ thôi nhé. ví dụ 'd' với 'đ'

Content must be at least 100 characters

Related Discussion