Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Sau khi cài đặt MySQL trên Mac và kết nối tới máy chủ sử dụng MySQL Client thì mình gặp lỗi như sau:

Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Vào kiểm tra hai thư mục /tmp/var/lib/mysql thì cũng đều không thấy có tập tin mysql.sock.

Làm sao để khắc phụ lỗi này?

1 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Trường hợp máy của bạn có cài MAPP trước đó thì cần tắt MySQL của MAMP trước. Để tắt MySQL trong MAPP:

  • Vào System Preferences
  • Nhập vào ô tìm kiếm cho mysql
  • Nhấp vào kết quả hiện ra và bấm Stop.

Tiếp theo sử dụng câu lệnh này để khởi động MySQL:

$ mysql.server start

Mở MySQL Client để kết nối lại với MySQL Server.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion