Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Sau khi cài đặt MySQL sử dụng Homebrew:

$ brew install mysql

Sau khi cài đặt xong mình mở terminal của Mac OS X để kết nối với MySQL Server:

$ mysql -u root -p

Nhưng gặp phải lỗi:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)

Có ai biết lỗi này là lỗi gì không và cách fix như thế nào chỉ giúp mình với?

1 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa:

$ brew services list | grep mysql

Nếu MySQL đã khởi động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị tương tự như sau:

mysql      started    87538 /Users/onepie/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mysql.plist

Ngược lại nếu MySQL chưa được khởi đồng thì bạn cần khởi động MySQL Server:

$ brew services start mysql

Sau đó bạn có thể kết nối lại với MySQL Server.

Chúc thành công.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion