Mac -bash: wget: command not found

Trên cửa sổ dòng lệnh của Mac mình chạy câu lệnh sau:

$ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar

Tuy nhiên gặp phải lỗi:

-bash: wget: command not found

Làm sao để fix lỗi này?

1 Answer(s)

Trung Quân Trung Quân

Lỗi này là do bạn chưa cài đặt chương trình wget trên máy hoặc thư mục chứa tập chương trình wget không có trong biến PATH.

Để khắc phục lỗi này bạn cần cài đặt wget. Cách đơn giản nhất là sử dụng Homebrew.

Trước khi cài đặt chúng ta cần kiểm tra thiết lập của homebrew đã đúng chưa:

$ brew doctor

Nếu không có lỗi bạn có thể tiếp tục cài đặt brew bằng câu lệnh sau:

$ brew install wget

Sau khi cài đặt wget bạn có thể chạy lại câu lệnh để tải PHPUnit:

$ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar
Content must be at least 100 characters

Related Discussion