MySQL Cho Người Bắt Đầu

MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến nhất đối với các dự án phát triển web vừa và nhỏ trong các doanh nghiệp. Trong khóa học này sẽ hướng dẫn một cách chi tiết, rõ ràng và ngắn gọn để bạn có thể bắt đầu làm việc được với MySQL trong các dự án thực tế.

Khóa học sẽ giúp bạn tìm hiểu các cú pháp cơ bản, sử dụng câu lệnh SQL để tạo cơ sở dữ liệu, thêm và xóa bảng, thêm, sửa và xóa dữ liệu từ các bảng trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Kết thúc khóa học, bạn sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng cơ bản để có thể sẵn sàng làm việc được với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Content must not be empty

Related Tutorial