Phân Biệt SQL và MySQL

SQL Là Gì

SQL là viết tắt của cụm từ Structured Query Language (hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) được sử dụng để truy cập cơ sở dữ liệu được lưu trên server. Ngôn ngữ này định nghĩ ra các quy tắc viết câu lệnh dùng để truy vấn và quản lý database.

MySQL

MySQL không phải là một ngôn ngữ truy vấn mà là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu. Nó là phần mềm dùng để lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên phần mềm này vẫn sử dụng ngôn ngữ SQL để hỗ trợ truy cập và quản lý CSDL. Ngoài MySQL thì còn nhiều phần mềm cơ sở dữ liệu khác nhau, tuy nhiên MySQL đang là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất vào thời điểm này.

Content must not be empty

Related Tutorial