Tạo Database

MySQL Là Gì

MySQL là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu được dùng để kết nối và quản lý dữ liệu được lưu trên máy chủ chứa cơ sở dữ liệu hay còn gọi là database server.

Mỗi database server có thể chứa nhiều hơn 1 cơ sở dữ liệu khác nhau. Trong khóa học này bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo cơ sở dữ liệu, thêm, sửa, xóa dữ liệu trên cơ sở dữ liệu.

Tạo Database

Cú pháp sử dụng để tạo database khá đơn giản như sau:

create database db_name;

Chạy

Trong đó db_name là tên của database mà bạn muốn tạo.

Hiển Thị Danh Sách Database

Để hiển thị danh sách các database đã được tạo ra, sử dụng câu lệnh sau:

show databases;

Chạy

Content must not be empty

Related Tutorial