1 Answer(s)

Thái Nguyễn Thái Nguyễn

Với Inner Join kết quả trả về dữ liệu là phần giao của hai bảng trong khi đó Outer Join sẽ trả về kết quả với dữ liệu của hợp giữa bảng đầu tiên với bảng thứ 2.

Bạn có thể xem ảnh minh họa dưới đây:

Inner Join và Outer Join

Ví dụ bạn có hai bảng là customersnhư sau:

id first_name last_name
1 Nguyen An
2 Tran Binh
3 Pham Vu

Và bảng order như sau:

id product customer_id total
1 Macbook Air MQD32SA/A i5 1.8GHz/8GB/128GB 1 20000000
2 Dell Inspiron 3467 i3 71000U/4GB/1TB 1 16000000
3 HP Envy 13 ah0027TU i7 8550U/8GB/256GB 2 18000000

Thì khi thực hiện Inner Join như sau:

SELECT customer.first_name, customer.last_name, orders.total
FROM customers
INNER JOIN orders
ON customers.id = orders.customer_id

Kết quả trả về sẽ gồm có 2 record là Nguyễn An và Trần Bình.

Ngược lại khi thực hienj outer join:

SELECT customer.first_name, customer.last_name, orders.total
FROM customers
FULL OUTER JOIN orders
ON customers.id = orders.customer_id

Thì kết quả tra về sẽ trả về cả 3 cột là Nguyễn An, Trần Bình và Phạm Vũ.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion