2 Câu Trả Lời

Trung Quân Trung Quân

Bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE trong MySQL với cú pháp như sau:

ALTER TABLE [tbl_name] CHANGE [column_name] [column_definition]
Lê Trung Lê Trung

Cú pháp tổng quát để thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trên bảng trong MySQL:

ALTER TABLE table_name MODIFY column_name COLUMN_TYPE

Áp dụng vào trường hợp của bạn:

ALTER TABLE oc_products MODIFY price VARCHAR(255)
Nguyễn Thắng Nguyễn Thắng

Của mình bị lỗi:
Msg 102, Level 15, State 1, Line 45
Incorrect syntax near 'MODIFY'.
Msg 102, Level 15, State 1, Line 46
Incorrect syntax near 'MODIFY'.

là sao b nhỉ

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan