MySQL thay đổi kiểu dữ liệu của cột trên bảng

Em có một cơ sở dữ liệu MySQL với một bảng tên là oc_products và trên bảng oc_products này đang dùng một cột có tên là price với dữ liệu là INT(11) để lưu giá của sản phẩm. Bây giờ em muốn chuyển về kiểu dữ liệu VARCHAR(255) thì phải làm thế nào?

2 Answer(s)

Trung Quân Trung Quân

Bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE trong MySQL với cú pháp như sau:

ALTER TABLE [tbl_name] CHANGE [column_name] [column_definition]
Lê Trung Lê Trung

Cú pháp tổng quát để thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trên bảng trong MySQL:

ALTER TABLE table_name MODIFY column_name COLUMN_TYPE

Áp dụng vào trường hợp của bạn:

ALTER TABLE oc_products MODIFY price VARCHAR(255)
Nguyễn Thắng Nguyễn Thắng

Của mình bị lỗi:
Msg 102, Level 15, State 1, Line 45
Incorrect syntax near 'MODIFY'.
Msg 102, Level 15, State 1, Line 46
Incorrect syntax near 'MODIFY'.

là sao b nhỉ

Nguyễn Định Nguyễn Định

cảm ơn bạn rất nhiềuuuuu. mình làm cái xong rồi mới biết 1 cột trong bảng sai kiểu dữ liệu. tìm tài liệu ko thấy chỗ chỉ sửa. may gặp bạn. thanks

Content must be at least 100 characters

Related Discussion