MySQL thay đổi mật khẩu người dùng

Máy em cài đặt MySQL phiên bản 5.7 sử dụng Homebrew nhưng trong quá trình cài đặt thì em lại chọn các tuỳ chọn mặc định theo như hướng dẫn nên sau khi cài đặt em phát hiện ra là người dùng root không có mật khẩu.

Bây giờ em muốn đặt lại mật khẩu cho người dùng root trong MySQL thì phải làm như thế nào?

1 Answer(s)

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Tìm kiếm địa chỉ thư mục cài đặt MySQL trên máy:

echo $(brew --prefix mysql)

Kết quả:

/usr/local/Cellar/mysql55/5.5.7/

Ngừng máy chủ MySQL Server:

/usr/local/Cellar/mysql55/5.5.7/bin/mysql.server stop

Tạo một tập tin với tên là change_pass với nội dung như sau:

  • Với phiên bản MySQL 5.7.6 và sau đó (thay *** bằng mật khẩu bạn muốn đổi):
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '***';
  • Với phiên bản MySQL 5.7.5 và trước đó (thay *** bằng mật khẩu bạn muốn đổi):
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('***');

Khởi động MySQL Server sử dụng mysql_safe và với tuỳ chọn --init-file (thay path_to bằng địa chỉ thư mục chứa tập tin change_pass:

$ /usr/local/Cellar/mysql55/5.5.7/bin/mysqld_safe --init-file=/path_to/change_pass &

Với câu lệnh trên thì MySQL Server sẽ được chạy ở background. Bây giờ bạn có thể kết nối vào máy chủ MySQL sử dụng mật khẩu mới được đặt trong tập tin change_pass trước đó.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion