2 Answer(s)

Hòa Trương Hòa Trương

Chào bạn!
Database là cơ sở dữ liệu.
MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu(Database Management System).
=> Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ chứa nhiều cơ sở dữ liệu
=> Có thể tạo nhiều Database trong MySQL

Nguyễn ân Nguyễn ân

bổ sung thôi nha
=> My sql là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nên nó chứa các chứng năng để quản lý chúng (CREATE, SELECT, DELETE, UPDATE)
database (Cơ sở dữ liệu) cơ bản là dữ liệu có mối liên kết với nhau được tập hợp lại để lưu trữ. My SQL, SQL Server,... để quản lý các database đó

Lê Phúc Lê Phúc

MySQL < Database

MySQL là một hệ cơ sở dữ liệu. Có thể gọi MySQL là một Database. Tuy nhiên hiên nay có rất nhiều hệ cơ sở dữ liệu như MS SQL Server, Firebase, Oracle. Vì vậy nói MySQL là một Database nhưng Database không phải chỉ có MySQL.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion