Nginx: redirect rule không chạy

Em đang làm ứng dụng với Ruby on Rails và sử dụng Nginx làm web server. Trước đó em để file CSS trong thư mục /public/assets/css nhưng giờ cần chuyển về /public/css. Cách hiện tại em đang làm là tạo một alias để chuyển toàn bộ file CSS trong thư mục /assets/css về /css. Trong file vhost của Nginx em có thêm một location block như sau:

server {
  server_name default;
  listen  80;
  root    /var/www/site1;
  index    index.php index.html;

  # tắt access log
  access_log off;
  error_log on;

  client_max_body_size 100M;
  fastcgi_read_timeout 1800;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    index index.php index.html index.htm;
  }

  # thêm alias
  location /assets/css {
    alias /css/;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files   $uri =404;
    include    fastcgi_params;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  }
}

Nhưng khi restart Nginx thì không thây alias mới thêm vào hoạt động. Mọi người coi giúp em ở đoạn config trên em có thiếu hay sai gì không ạ?

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion