1 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Ngôn ngữ lập trình nào phù hợp để phát triển ứng dụng IoT còn tuỳ thuộc vào chức năng của ứng dụng IoT mà bạn viết. Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng IoT đơn giản thì hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có thể sử dụng. Nếu bạn muốn đi vào chuyên sâu để phát triển ứng dụng IoT thì bạn nên tham khảo danh sách các ngôn ngữ lập trình phổ biến dùng trong lĩnh vực này được liệt kê dưới đây:

  • C
  • C++
  • Java
  • JavaScript
  • Python

Ngoài ra một số ngôn ngữ kịch bản khác như PHP hay Ruby cũng hỗ trợ phát triển ứng dụng IoT.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion