Console

Trong Node.js chúng ta có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để hiển thị thông tin ra màn hình bao gồm console.log(), console.error(), console.trace()...

Hiển Thị Log

Sử dụng console.log() khi bạn muốn hiển thị dữ liệu của một biến hay một đối tượng ra màn hình.

var name = "Node.js";
console.log('Xin chào'); // Xin chào
console.log(name);

Chạy

Chúng ta cũng có thể truyền tham số vào console.log() sử dụng cú pháp như sau:

var name = "Node.js";
console.log('Xin chào %s', name); // Xin chào Node.js

log with argument

Sử dụng %s khi tham số truyền vào thuộc kiểu dữ liệu chuỗi. Trường hợp tham số thuộc dữ liệu kiểu số nguyên chúng ta sẽ sử dụng %i hoặc %d.

Hiển Thị Lỗi

Sử dụng console.error() để hiển thị thông tin của lỗi xuất hiện trong chương trình:

const errorCode = 1;
console.error('error #%d', errorCode); // error #1

Chạy

Trace

Sử dụng console.trace() để truy các thông tin của một biến, đối tượng hoặc lỗi xảy ra với mức độ chi tiết của thông tin tăng dần.

var year = 2015;
console.trace(year);
 // Trace: 2015
 //  at repl:2:9
 //  at REPLServer.defaultEval (repl.js:248:27)
 //  at bound (domain.js:287:14)
 //  at REPLServer.runBound [as eval] (domain.js:300:12)
 //  at REPLServer.<anonymous> (repl.js:412:12)
 //  at emitOne (events.js:82:20)
 //  at REPLServer.emit (events.js:169:7)
 //  at REPLServer.Interface._onLine (readline.js:210:10)
 //  at REPLServer.Interface._line (readline.js:549:8)
 //  at REPLServer.Interface._ttyWrite (readline.js:826:14)

Chạy

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan