log with argument

[log with argument](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/log-with-argument-15-08-2019)
Nội dung không được để trống

Đoạn Mã Liên Quan

Output
Loading...