Module

Module Là Gì

Module trong Node.js được dùng để tách mã lệnh thành từng phần riêng rẽ (module) qua đó giúp việc viết và quản lý mã lệnh của chương trình được dễ dàng hơn. Một module có thể đơn giản là một hàm hay một đối tượng. Mỗi module thường được khai bảo ở một tập tin riêng rẽ.

Đối Tượng Module

Node.js cung cấp cho chúng ta đối tượng module với phương thức exports() sử dụng để tạo module. Ví dụ một dưới đây định nghĩa một module trong tệp my_module.js là một đối tượng với 2 thuộc tính là nametype như sau:

module.exports = {
  name: "Module ví dụ",
  type: "Đối tượng"
}

Khi đó trong tệp tin chương trình (trong khung Code) chúng ta có thể sử dụng hàm require được cung cấp sẵn bởi Node.js để tải (hay load) module trên:

var myModule = require('./my_module.js');
console.log(myModule);

Chạy

Một ví dụ khác dưới đây định nghĩa một module với hai phương thức là sayHello()sayGoodbye:

module.exports = {
  sayHello: function (name) {
    console.log("Xin chào %s", name);
  },
  sayGoodbye: function (name) {
    console.log("Tạm biệt %s", name);
  },
}

Bạn cũng có thể thay thế module.exports bởi exports như sau:

exports = {
  sayHello: function (name) {
    console.log("Xin chào %s", name);
  },
  sayGoodbye: function (name) {
    console.log("Tạm biệt %s", name);
  },
}

Core Module

Node.js cung cấp cho chúng ta rất nhiều module hữu ích. Một số core module hay được sử dụng như fs dùng để tương tác với các tập tin trên máy hoặc http dùng để xây dựng một HTTP server.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan