Cài Đặt Node.js

Cài Đặt Node.js Trên Windows

Để cài đặt Nodejs trên Windows bạn truy cập vào địa chỉ tải Node.js và chọn phiên bản Node.js muốn cài đặt rồi tải về máy. Trong liên kết trên trong mục tải về Node.js dành cho hệ điều hành Windows bạn sẽ thấy có hai bản khác nhau:

 • Bản cài đặt Windows Installer chứa tập tin .msi: Sử dụng bản này nếu bạn muốn cài đặt Node.js trên toàn bộ hệ thống. Sử dụng bản cài đặt bạn có thể cài đặt và sử dụng Node.js và Node Package Manager trên cửa sổ Command Prompt.
 • Bản nhị phân Windows Binary chứa tập tin .exe: Sử dụng bản này nếu bạn muốn chạy Node.js trực tiếp từ tập tin tải về. Sử dụng bản nhị phân bạn chỉ có thể sử dụng Node.js trực tiếp khi chạy chương trình.

Sau khi tải về bạn nhấp đúp vào tập tin để tiến hành cài đặt (đối với tập tin cài đặt) hoặc chạy trực tiếp chương trình (đối với tập tin nhị phân).

Cài Đặt Node.js Trên Mac OS X

Với máy tính sử dụng Mac OS X chúng ta có thể tải về và cài đặt Node.js theo hai cách khác nhau:

 • Sử dụng tập tin cài đặt .pkg phiên bản dành cho máy Mac
 • Sử dụng tập tin nhị phân binary .tar.gz phiên bản dành cho máy Mac
 • Sử dụng chương trình HomeBrew để cài đặt Node.js.

Cài Đặt Node.js Trên Mac OS X Sử Dụng Tập Tin Cài Đặt

Với cách này bạn sẽ cần tải về tập tin cài đặt .pkg dành cho Mac từ trang tải Node.js (xem liên kết tải về ở đầu mục Cài Đặt Node.js Trên Windows ở trên). Sau đó nhấp đúp vào biểu tượng tập tin cài về để cài đặt Node.js và Node Package Manager trên toàn hệ thống.

Sau khi kết thúc cài đặt bạn có thể kiểm tra phiên bản của Node.js được cài đặt bằng cách chạy câu lệnh sau:

$ node -v

Để kiểm tra phiên bản của npm được cài đặt bằng cách chạy câu lệnh sau:

$ npm -v

Cài Đặt Node.js Trên Mac OS X Sử Dụng Tập Tin Nhị Phân Binary

Với cách này bạn sẽ cần tải về tập tin nhị phân .tar.gz dành cho Mac từ trang tải về Node.js (xem liên kết tải về ở đầu mục Cài Đặt Node.js Trên Windows ở trên). Sau đó nhấp đúp vào biểu tượng tập tin tải về để giải nén.

Mở tập tin vừa được giải bạn sẽ thấy trong đó có chứa các thư mục và tập tin như sau:

.
├── CHANGELOG.md
├── LICENSE
├── README.md
├── bin
│   ├── node
│   └── npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
├── include
│   └── node
├── lib
│   ├── dtrace
│   └── node_modules
└── share
  ├── doc
  ├── man
  └── systemtap

Trong thư mục bin của thư mục được giải nén có hai tập tin nodenpm. Đây cũng chính là hai tập tin nhị phân để chạy chương trình Node.js và Node Package Manager. Hai tập tin này có thể được chạy trực tiếp trên cửa sổ dòng lệnh.

Trên cửa sổ dòng lệnh bạn chuyển tới thư mục bin ở trên ví dụ:

$ cd ~/Download/node-v*/bin

Và ở thư mục bin này bạn chạy câu lệnh sau để kiểm tra phiên bản của Node.js:

$ ./node -v

Với npm:

$ ./npm -v

Cuối cùng để có thể chạy nodenpm ở bất cứ địa chỉ nào trên cửa sổ dòng lệnh chúng ta cần chuyển thư mục giải nén vào một địa chỉ thư mục có trong PATH:

Ví dụ dưới đây sẽ chuyển thư mục giải nén vào /usr/local/bin

mv ~/Download/node-v* /usr/local/bin

Sau đó bạn có thể chạy câu lệnh node (và npm) ở bất cứ địa chỉ nào trên cửa sổ dòng lệnh:

$ node -v

Cài Đặt Node.js Trên Mac OS X Sử Dụng HomeBrew

Cập nhật danh sách các phần mềm của HomeBrew sử dụng câu lệnh:

$ brew update

Kiểm tra trạng thái của HomeBrew trước khi cài đặt:

$ brew doctor

Cuối cùng cài đặt Node.js sử dụng câu lệnh:

$ brew install node

Để kiểm tra phiên bản của Node.js:

$ node -v

Để cài đặt chương trình quản lý gói package của Node.js hay Node Package Manager trên Mac OS X bạn chạy câu lệnh sau:

$ brew install npm

Để kiểm tra phiên bản của npm:

$ npm -v

Cài Đặt Node.js Trên Ubuntu

Trên Ubuntu bạn có thể tải về và cài đặt Node.js (và Node Package Manager) trên hệ thống theo hai cách như sau:

 • Sử dụng tập tin nhị phân binary .tar.xz
 • Sử dụng chương trình quản lý package của Ubuntu có tên là Aptitude

Cài Đặt Node.js Trên Ubuntu Sử Dụng Tập Tin Nhị Phân

Truy cập vào địa chỉ tải Node.js (xem liên kết tải về ở đầu mục Cài Đặt Node.js Trên Windows ở trên) và chọn tập tin nhị phân binary dành cho hệ điều hành Linux.

Sau khi hoàn tất tải về, bạn giải nén tập tin. Tương tự như Mac, tập tin giải nén trên Linux có cấu trúc như sau:

.
├── CHANGELOG.md
├── LICENSE
├── README.md
├── bin
│   ├── node
│   └── npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
├── include
│   └── node
├── lib
│   └── node_modules
└── share
  ├── doc
  ├── man
  └── systemtap

Trong thư mục bin của thư mục được giải nén có hai tập tin nodenpm. Đây cũng chính là hai tập tin nhị phân để chạy chương trình Node.js và Node Package Manager. Hai tập tin này có thể được chạy trực tiếp trên cửa sổ dòng lệnh.

Trên cửa sổ dòng lệnh bạn chuyển tới thư mục bin ở trên ví dụ:

$ cd ~/Download/node-v*/bin

Và ở thư mục bin này bạn chạy câu lệnh sau để kiểm tra phiên bản của Node.js:

$ ./node -v

Với npm:

$ ./npm -v

Cuối cùng để có thể chạy nodenpm ở bất cứ địa chỉ nào trên cửa sổ dòng lệnh chúng ta cần chuyển thư mục giải nén vào một địa chỉ thư mục có trong PATH:

Ví dụ dưới đây sẽ chuyển thư mục giải nén vào /usr/local/bin:

mv ~/Download/node-v* /usr/local/bin

Sau đó bạn có thể chạy câu lệnh node (và npm) ở bất cứ địa chỉ nào trên cửa sổ dòng lệnh:

$ node -v

Cài Đặt Node.js Trên Ubuntu Sử Dụng Aptitude

Chương trình quản lý package của Ubuntu có tên là Aptitude (hay APT).

Trước tiên cập nhật danh sách package của APT sử dụng câu lệnh sau:

$ sudo apt-get update

Nhập mật khẩu và bấn Enter để tiến hành cập nhật.

Tiếp theo bạn có thể cài đặt Node.js chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install nodejs

Sau đó để kiểm tra phiên bản của Node.js bạn chạy câu lệnh:

$ nodejs -v

Chúng ta lưu ý chương trình cửa sổ dòng lệnh của Node.js trên Ubuntu có tên là nodejs thay vì node để tránh với một chương trình khác có tên là node.

Để cài đặt chương trình quản lý gói package của Node.js hay Node Package Manager trên Ubuntu bạn chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install npm

Để kiểm tra phiên bản của npm bạn chạy câu lệnh:

$ npm -v
Content must not be empty

Related Tutorial