Node Package Manager

Node Package Manager Là Gì

Node Packapge Manager là một chương trình quản lý các gói thư viện (package) hay còn gọi là mô-đun. Các mô-đun được cài đặt nhờ thông qua Node Package Manager có thể được sử dụng cho từng dự án Node.js hoặc cũng có thể được cài đặt trên toàn hệ thống máy tính.

Việc quản lý các gói thư viện Node.js bao gồm các thao tác như cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ gói thư viện. được thực hiện nhờ sử dụng một chương trình cửa sổ dòng lệnh có tên là npm.

Cùng với chương trình cửa sổ dòng lệnh npm thì còn có một kho các gói package của Node.js được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên trang chủ Node Package Manager.

Cài Đặt Chương Trình npm

Khi cài đặt Node.js sử dụng chương trình cài đặt Node.js dành cho Windows, Linux hay Mac thì chương trình npm cũng thường được cài đặt kèm theo.

Để kiểm tra phiên bản Node.js được cài đặt trên hệ thống chạy câu lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh (đối với các máy tính sử dụng hệ điều hành Linux như Mac OS X, Ubuntu...):

$ node -v

Hoặc trong một số trường hợp bạn cần sử dụng câu lệnh sau:

$ nodejs -v

Với các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows chạy câu lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh (còn gọi là chương trình Windows Command Prompt hay Cmd.exe):

C:\> node -v

Để kiểm tra phiên bản npm được cài trên máy chạy dòng lệnh dưới đây trên cửa sổ dòng lệnh:

$ npm -v

Đối với hệ điều hành Windows:

C:\> npm -v

Sử Dụng npm

Sau khi cài đặt chương trình npm chúng ta có thể chạy chương trình này trên cửa sổ dòng lệnh để cài đặt các gói package của Node.js.

Có hai cách khác nhau để cài đặt các gói package đó là:

  • Cài đặt cục bộ (local): Cách này được dùng để cài đặt các gói package cho từng dự án Node.js. Đây là cách cài đặt mặc định.
  • Cài đặt trên toàn hệ thống (global) cài đặt trên toàn hệ thống máy tính. Với cách làm này thì bạn có thể sử dụng gói package ở bất cứ dự án Node.js nào trên máy tính hoặc thậm chí sử dụng gói package như một ứng dụng của máy tính (như các gói package như less hay gulp).

Ví dụ dưới đây sử dụng chương trình npm để cài đặt gói thư viện mongoose cục bộ:

$ npm install mongoose

Ví dụ dưới đây sử dụng chương trình npm để cài đặt gói thư viện mongoose toàn cục:

$ npm install -g mongoose

Khi sử dụng npm như ở trên để cài đặt các gói thư viện thì chương trình này sẽ tìm trên máy tính xem có gói thư viện này hay không, nếu không có thì npm sẽ gửi truy vấn tới trang chủ của Node Package Manager để tìm gói thư viện này và tải về.

Giống như các gói thư viện cung cấp trên trang chủ của Node Package Manager thì chương trình npm có thể được tải về, cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Content must not be empty

Related Tutorial