package.json

Tập Tin package.json

Tập tin package.json liệt kê các gói package cùng với phiên bản của các gói package sẽ được dùng trong dự án. Tập tin package.json được sử dụng trong trường hợp các gói package của Node.js được cài đặt cục bộ trong phạm vi của từng dự án.

{
 "name": "application-name",
 "version": "1.0.0",
  "dependencies" : {
    "package_name_1": "2.0.1"
    "package_name_2": "^5.0.2"
    "package_name_3": "*" 
  }
}

Tạo Tập Tin package.json

Trên Linux, tập tin package.json được tạo nhờ sử dụng nhờ chạy câu lệnh sau sử dụng chương trình cửa sổ dòng lệnh terminal:

$ npm init

Hệ điều hành Windows sử dụng cùng một câu lệnh sử dụng chương trình Command Prompt:

C:\> npm init

Sau khi gõ Enter câu lệnh trên sẽ yêu cầu bạn nhập vào các thông tin như tên của dự án Node.js, phiên bản, mô tả dự án... Bạn có thể gõ Enter để chọn giá trị mặc định hoặc bỏ qua các mục không cần thiết (tất cả các giá trị này đều có thể được cập nhật lại sau đó).

Sau khi nhập các thông tin cần thiết và gõ Enter máy tính sẽ tạo tập tin package.json cho bạn với nội dung tương tự như sau:

{
 "name": "tmp",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "test.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

Bạn có thể chỉnh sửa các giá trị của từng trường tương ứng. Bạn cũng có thể thêm các trường còn thiếu hoặc hoặc xoá bớt các trường không cần thiết nếu muốn.

Cấu Trúc Tập Tin package.json

Tập tin package.json được định dạng theo kiểu cấu trúc JSON (JavaScript Object Notation) với hai trường tối thiểu là nameversion của dự án hoặc ứng dụng Node.js.

{
 "name": "my-first-application",
 "version": "1.0.0"
}

Ngoài ra một trường quan trọng trong tập tin này đó là trường dependencies được dùng để liệt kê các gói package và phiên bản sẽ được cài đặt và dùng trong dự án. Các gói package này còn được gọi là các thành phần phụ thuộc trong dự án.

Tập tin package.json dưới đây quy định phần phụ thuộc là gói package express với phiên bản mới nhất *:

{
 "name": "application-name",
 "version": "1.0.0",
  "dependencies" : {
    "express": "*"
  }
}

Phiên Bản Của Gói Package

Có nhiều cách khác nhau để quy định phiên bản của các gói package dùng trong dự án:

 • Quy định phiên bản cụ thể: Sử dụng các số cụ thể ví dụ như 2.0.1.
 • Quy định phiên bản mới nhất: Sử dụng ký tự *.
 • Quy định phiên bản từ a.b.c.. tới a.(b+1): Sử dụng ký tự ~. Ví dụ: ~1.2.4 bao gồm các phiên bản từ 1.2.4 cho tới 1.3.
 • Quy định phiên bản từ a.b.c tới a+1: Sử dụng ký tự ^. Ví dụ: ^1.2.4 bao gồm các phiên bản từ 1.2.4 cho tới 2.
Content must not be empty

Related Tutorial