Nối Chuỗi trong Java

Code Nối Chuỗi trong Java với toán tử + và concat

Toán tử + là một trong những cách dễ nhất để ghép hai hay nhiều chuỗi trong Java, được sử dụng bởi đa số các lập trình viên Java.

Ngoài nối chuỗi các với nhau, chúng ta cũng có thể sử dụng toán tử + để nối chuỗi với các kiểu dữ liệu khác như số nguyên (integer), số dài (long), v.v...

// hàm nối hai chuỗi trong Java sử dụng toán tử "+"
public static String concat(String str_1, String str_2)
{
    return str_1 + str_2;
}

Tương tự nối 3 chuỗi:

"Hello" + ", " + "Java!";

Kết quả trả về:

Hello, Java!

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức concat() để nối một chuỗi vào phía cuối của một chuỗi khác:

// hàm nối hai chuỗi trong Java sử dụng phương thức `concat()`
public static String concat(String str_1, String str_2)
{
    return str_1.concat(str_2);
}

Lưu ý: Phương thức concat() thực chất lại sử dụng hai phương thức khác là Arrays.copyOf()System.arraycopy() bên trong nó.

Content must not be empty

Related Wiki