2 Answer(s)

Vu Hiep Vu Hiep

$this dùng để trỏ đến các đối tượng, thuộc tính, phương thức, ... trong đối tượng đó

Content must be at least 100 characters

Related Discussion