2 Answer(s)

Lê Chương Lê Chương

Abstract class khác interface ở chỗ

  • Abs Class:
    • có ít nhất 1 phương thức abstract trong nó, tức là có thể chứa các phương thức thường và phương thức abstract,
    • các phương thức này có thể là private, protected, public, hoặc default (riêng abs method thì ko có private)
  • interface: các phương thức đều là public abstract

Abstract class và interface đều thể hiện tính đa hình ở lập trình hướng đối tượng, nhưng có cách sử dụng khác nhau:

  • Abstract class:
    • sử dụng làm class parent (lớp cha), khai báo biến (thuộc tính) và cài đặt các phương thức (hành vi) giống nhau. Các thuộc tính/hành vi riêng biệt sẽ được cài đặt ở sub class (lớp con)
  • interface: Sử dụng để định kiểu đối tượng, nhằm che giấu đi phần code được implement
Content must be at least 100 characters

Related Discussion