Biến Là Gì trong Objective-C

Biến Là Gì

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu (tạm thời) trong quá trình thực thi chương trình. Chính vị vậy giá trị của biến thường thay đổi nhiều lần trong quá trình chạy chương trình.

Mỗi biến đều được đặt một tên và tên của biến chỉ chứa các ký tự chữ a-Z, số 1-9, dấu gạch dưới _. Tên biến không được phép bắt đầu bằng số và chứa khoảng trắng trong đó.

Ví dụ tên biến hợp lệ:

firstName
first_name
name1st

Ví dụ tên biến không hợp lệ:

1st_name
first name

Khai Báo Biến

Trong Objective-C tất cả các biến khi khai báo chúng ta đều phải quy định kiểu dữ liệu của biến đó. Khi khai báo biến chúng ta khai báo kiểu dữ liệu và sau đó là tên biến, cú pháp sẽ như sau:

type variable_name;

Ví dụ:

int year;

Trường hợp muốn khai báo nhiều biến cùng lúc chúng ta sử dụng dấu , để phân cách giữa các biến:

int year, month;

Gán Giá Trị Cho Biến

Để gán giá trị cho biến chúng ta sử dụng dấu = và sau đó là giá trị cần gán cho biến. Giá trị gán phải phù hợp với kiểu dữ liệu của biến:

int year;
year = 2015;

Chúng ta cũng có thể gộp cả 2 câu lệnh trên thành một câu lệnh duy nhất như sau:

int year = 2015;

Khai Báo Biến Sử Dụng Hàm

Bạn cũng có thể gán giá trị của biến sử dụng phép gọi một hàm. Trong ví dụ dưới đây biến i sẽ có giá trị là 0;

int main()
{
    // function call
    int i = func();
    NSLog(@"Giá trị của biến i là: %i", i);
}

// function definition
int func()
{
    return 0;
}

10 bình luận


Đăng bình luận