Cấu Trúc Chương Trình trong Objective-C

Cấu Trúc Chương Trình

Trong phần này tôi sẽ giải thích cấu trúc chương trình của một chương trình phổ biến viết bằng Objetive-C.

Foundation Framework

Đây là câu lệnh đầu tiên bạn sẽ gặp trong hầu hết các file chương trình viết bằng Objective-C. Foundation Framework là một bộ khung làm việc chứa các lớp, đối tượng và các hàm hỗ trợ khi lập trình:

#import <Foundation/Foundation.h>

Hàm main()

Hàm này giống như trong ngôn ngữ C là hàm được thực thi đầu tiên và luôn được lấy tên là main. Khi khai báo hàm này bạn cần xác định kiểu dữ liệu trả về của hàm là gì. Ở đây chúng ta chọn kiểu dữ liệu trả về là số nguyên hay int nhưng bạn cũng có thể trả về các kiểu dữ liệu khác như char cho 1 ký tự hay void để không trả về kiểu dữ liệu nào.

int main ()
{
   NSLog (@"Xin chào! \n");
   return 0;
}

Comment

Comment là các chú thích được thêm vào mã lệnh của chương trình để giải thích hoạt động của từng câu lệnh hay khối lệnh nhất định. Trong Objective-C comment được đặt trong /* */. Ví dụ:

/* Copyright: hoclaptrinh.org */

10 bình luận


Đăng bình luận