Cấu Trúc Điều Khiển trong Objectve-C

Cấu Trúc Điều Khiển trong Objectve-C

Cấu trúc điều khiển dùng để kiểm soát việc thực thi của một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên một hoặc một vài điều kiện cho trước. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 cấu trúc điều hiển là ifif...else... và if...else if...else.

if

Câu lệnh if dùng để kiếm soát việc thực thi một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên tính đúng của biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức có giá trị ước lượng là đúng thì nhóm các câu lệnh này sẽ được thực thi.

Cấu trúc của câu lện if như sau:

if(biểu thức điều kiện)
{
  /* nhóm câu lệnh được thực thi khi biểu thức điều kiện trả về giá trị là true */
}

Ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

void main ()
{
  int a = 10;

  /* so sách giá trị của a với 20 */
  if( a < 20 )
  {
    /* Hiển thị thông báo này nếu giá trị của biến a nhỏ hơn 20 */
    NSLog(@"a nhỏ hơn 20\n" );
  }
}

if..else

Câu lệnh if..else bao gồm câu lệnh if và theo sau bởi một câu lệnh else dùng để thực thi các câu lệnh hoặc nhóm câu lệnh khi biểu thức if không đúng. Câu lệnh điều khiển if..else có cấu trúc như sau:

if(biểu thức điều kiện)
{
  /* nhóm câu lệnh được thực thi khi biểu thức điều kiện trả về giá trị là true */
}
else
{
 /* nhóm câu lệnh được thực thi khi biểu thức điều kiện trả về giá trị là false */
}

Ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

void main ()
{
  int a = 100;

  if( a < 20 )
  {
    /* in thông báo nếu biểu thức (a < 20) trả về giá trị true */
    NSLog(@"a có giá trị nhỏ hơn 20\n" );
  } else
  {
    /* in thông báo nếu biểu thức (a < 20) trả về giá trị false */
    NSLog(@"a có giá trị lơn hơn 20\n" );
  }
}

if...else if...else

Với cấu trúc điều khiển này, chúng ta có thể xác định việc thực thi của nhiều nhóm câu lệnh khác nhau tương ứng dựa trên tính đúng của nhiều biểu thức. Ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

void main ()
{
  int a = 100;

  if( a < 20 )
  {
    /* in thông báo nếu biểu thức (a < 20) trả về giá trị true */
    NSLog(@"a có giá trị nhỏ hơn 20\n" );
  } else if (a == 20) {
    /* in thông báo nếu biểu thức (a == 20) trả về giá trị false */
    NSLog(@"a có giá trị lơn hơn 20\n" );
  } else {
    /* in thông báo nếu cả 2 biểu thức (a < 20) và (a == 20) trả về giá trị false */
    NSLog(@"a có giá trị lơn hơn 20\n" );
  }
}

10 bình luận


Đăng bình luận