Hàm NSLog trong C

Hàm NSLog

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình:

NSLog(@"Hello, World!\n");

Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải thích về ký tự @ đặt trước đối số truyền vào giúp xác định kiểu dữ liệu của đối số. Bạn sẽ học về kiểu dữ liệu ở các phần tiếp theo, tạm thời bây giờ bạn hiểu @ được dùng cho tất cả các kiểu dữ liệu.

Bạn cũng có thể truyền vào nhiều hơn 1 đối số, ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

/* Copyright: hoclaptrinh.org */

int main ()
{
    /* Truyền nhiều hơn 1 đối số */
    NSLog (@"Năm nay là năm: %i\n ", 2015);
    return 0;
}

Khi dùng NSLog() như ở trên, 2 ký tự đặc biệt %i được sử dụng để xác định kiểu dữ liệu của đối số thứ 2 sẽ được thay thế vào vị trí của nó. Khi thực thi đoạn mã trên, đối số thứ 2 (ở đây là số 2015) sẽ thay thế cho %i.

Ở đây %i được dùng để xác định kiểu dữ liệu truyền vào là interget. Tương tự bạn cũng có %d cho các số thập phân, %c cho kiểu ký tự... Khi chạy câu lệnh trên bạn sẽ thấy ở phần output sẽ hiển thị kết quả

Năm nay là năm: 2015

Bạn cũng có thể truyền nhiều hơn 2 đối số như sau:

NSLog (@"Năm %i là năm %@", 2015, "con dê");

Trong ví dụ thứ 2 này chúng ta truyền tham số thứ 3 là một chuỗi và %@ để đại diện cho kiểu dữ liệu của chuỗi. Như đã nói ở trên @ được dùng để đại diện cho mọi kiểu dữ liệu.

10 bình luận


Đăng bình luận