Hằng Số Là Gì trong Objective-C

Hằng Là Gì

Tương tự như biến, hằng được sử dụng để lưu trữ các giá trị tuy nhiên giá trị của hằng không thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình.

Khai Báo Hằng

Có 2 cách khác nhau để khai báo hằng trong Objective-C:

 • Sử dụng #define preprocessor
 • Sử dụng từ khóa const

Khi sử dụng #define chúng ta sẽ phải đặt khai báo hằng ở trước hàm main():

#import <Foundation/Foundation.h>

#define HEIGHT 10  
#define WIDTH 5
#define NEWLINE '\n'

void main()
{
  int area = HEIGHT * WIDTH;
  NSLog(@"Diện tích là: %i", area);
  NSLog(@"%c", NEWLINE);
}

Khi sử dụng từ khóa const chúng ta sẽ đặt khai báo hằng ở bên trong hàm mà nó được sử dụng. Ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

void main()
{
  const int HEIGHT = 10;
  const int WIDTH = 5;
  const char NEWLINE = '\n';
  int area = HEIGHT * WIDTH;
  NSLog(@"Diện tích là : %i", area);
  NSLog(@"%c", NEWLINE);
}

10 bình luận


Đăng bình luận