Toán Tử trong Objectve-C

Toán Tử

Toán tử cho phép chúng ta thực hiện các phép toán số học như cộng trừ, nhân, chia và các phép toán logic và so sánh.

Phép Toán Số Học

Bảng dưới đây mô tả các phép toán số học và ví dụ của từng loại. Ở các ví chúng ta sẽ có 2 số A và B với giá trị lần lượt là 20 và 10.

Toán Tử Mô Tả Ví Dụ
+ Phép Cộng A + B trả về 30
- Phép Trừ A - B trả về -10
* Phép Nhân A * B trả về 200
/ Phép Chia B / A trả về 2
% Phép Lấy Phần Dư B % A trả về 0
++ Tăng Giá Trị Của Biến 1 Đơn Vị A++ trả về 11
-- Giảm Giá Trị Của Biến 1 Đơn Vị A-- trả về 9

Phép Toán So Sánh

Các phép toán so sánh dùng để so sánh các giá trị giữa các biến. Bảng dưới đây liệt kê và mô tả các phép toán so sánh đồng thời cho ví dụ áp dụng với 2 biến A với giá trị là 10 và B với giá trị là 20:

Toán Tử Mô Tả Ví Dụ
== Kiểm tra xem giá trị 2 số có bằng nhau hay không. Nếu đúng trả về giá trị là true, ngược lại trả về false. (A == B) trả về false.
!= Ngược lại với phép toán ==. (A != B) trả về true.
> Kiểm tra xem giá trị bên trái có lớn hơn giá trị bên phải hay không. Nếu đúng trả về giá trị là true, ngược lại trả về false. (A > B) is not true.
< Ngược lại với > (A < B) trả về true.
>= Kiểm tra xem giá trị bên trái có lớn hơn hoặc bằng giá trị bên phải hay không. Nếu đúng trả về giá trị là true, ngược lại trả về false. (A >= B) trả về false.
<= Ngược lại với >= (A <= B) trả về true.

Phép Toán Logic

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 phép toán logic là &&|| và !. Các phép toán logic luôn trả về 1 trong 2 giá trị là true hoặc false. Khi thực hiện phép toán logic các biểu thức tham gia cũng sẽ được ước lượng về 1 trong 2 giá trị này.

Bảng dưới đây liệt kê, mô tả và đưa ra ví dụ cho 3 phép toán logic trên với A nhận giá trị là 1 và B nhận giá trị là 0.

Toán Tử Mô Tả Ví Dụ
&& Trả về true nếu cả 2 giá trị của biến đều là true. (A && B) trả về false.
|| Trả về true nếu 1 trong 2 giá trị của biểu thức là true ngược lại trả về false. (A || B) trả về true.
! Trả về giá trị đối nghịch với giá trị của biểu thức. Trả về false nếu giá trị biểu thức là true và ngược lại. !(A && B) is true.

10 bình luận


Đăng bình luận