PHP: Chọn "\n" Hay "<br/>" Để Xuống Dòng

PHP: Chọn "\n" Hay "<br/>" Để Xuống Dòng

Rất nhiều bạn mới học khi học ngôn ngữ PHP cảm thấy bối rối khi không phân biệt được sự khác biệt khi sử dụng \n và <br/>. Thắc mắc đặt ra ở đây là: không phải là cả hai đều được sử dụng để hiển thị dấu xuống dòng mới và như vậy thì sự khác biệt giữa chúng là gì? Hoặc: Tôi đã sử dụng \n nhưng khi chạy trên trình duyệt thì không xuống dòng mới, tại sao lại như vậy?

Câu trả lời nhanh ở đây là: <br/> được sử dụng để xuống dòng khi hiển thị văn bản HTML trên trình duyệt. Ngược lại \n được sử dụng để xuống dòng khi hiển thị văn bản trên cửa sổ dòng lệnh, hay nói cách khách khi chạy PHP script sử dụng chương trình PHP CLI.

<br> Dùng Hiển Thị Dòng Mới Trong HTML

Thực chất <br/> (hoặc <br>) là một thẻ HTML dùng để chèn dấu xuống dòng hay bắt dầu một dòng mới. Do đó bạn chỉ nên sử dụng thẻ <br/> để tạo dòng mới khi sử dụng trình duyệt để hiển thị nội dung của chương trình PHP.

Nếu bạn tạo một tập tin PHP lấy tên là new_line_html.php chứa đoạn code sau:

<html>
<body>
    <?php echo "Hello<br>World!"; ?>
</body>
</html>

Bây giờ nếu bạn sử dụng trình duyệt và truy cập vào địa chỉ URL tương ứng để chạy tập tin PHP trên thì bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Hello
World!

Ngược lại nếu chạy tập tin PHP này trên cửa sổ dòng lệnh sử dụng chương trình PHP CLI thì bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Hello<br>World!

\n Dùng Hiển Thị Dòng Mới Trên Cửa Sổ Dòng Lệnh

Khác với <br> thì \n được sử dụng để thêm dòng mới cho văn bản khi chạy chương trình PHP trên cửa sổ dòng lệnh. Bây giờ bạn tạo một tập tin PHP mới đặt tên là new_line_cli.php với nội dung sau:

<?php
echo "Hello\nWorld!";
?>

Thì lúc này khi ạn chạy tập tin trên sử dụng chương trình PHP CLI thì bạn sẽ thấy kết quả tương tự như trường hợp sử dụng <br/> nhưng chạy trên nền tảng web:

Hello
World!

Trong trường hợp bạn sử dụng trình duyệt để hiển thị kết quả trả về của tập tin PHP trên thì kết quả sẽ như sau:

Hello\nWorld!

Kết Luận

Quy tắc đơn giản để giúp bạn có thể dễ dàng ghi nhớ nội dung bài viết này đó là sử dụng thẻ <br> khi bạn sử dụng trình duyệt để hiển thị nội dung trả về của chương trình PHP và \n khi bạn sử dụng cửa sổ dòng lệnh để chạy chương trình PHP.

10 bình luận