1 Answer(s)

Bach Phan Bach Phan

Theo tôi closure là viết function không tên đa phần là dùng một lần.

function có tên:

function square($num) {
      return($num * $num);
   }

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$b = array_map("square", $a);

Closure:

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$b = array_map(function($num){
    return ($num * $num);
}, $a);
Content must be at least 100 characters

Related Discussion