Showing 3 / 3 results

Câu lệnh không nhất thiết phải in ra một cái gì đó mà đơn giản nó thực hiện một hành động nhất định. Ví dụ câu lệnh dưới đây được dùng để thực hiện phép toán cộng giữa 2 số:

<?php
echo 3+2;
[Câu Lệnh Cộng Hai Số Không In Ra Kết Quả](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cau-Lenh-Cong-Hai-So-Khong-In-Ra-Ket-Qua)

Trong PHP bạn có thể viết comment theo 2 kiểu sử dụng ký tự // hoặc / /. Với các chú thích có độ dài 1 dòng thì chúng ta thường dùng kiểu comment //. Ngược lại các chú thích nhiều dòng sẽ thường được viết sử dụng kiểu / /,

// In ra màn hình chữ "Xin chào"
echo "Xin chào";
echo "<br>";
/*
Thực hiện phép toán cộng
*/
echo 3 + 2;
[Chú Thích trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Chu-Thich-trong-PHP)

Mã lệnh PHP cần được đặt trong cặp mở <?php và thẻ đóng ?>. Ví dụ:

<?php echo "Xin Chào"; ?>
[Nhúng Mã PHP Sử Dụng Thẻ PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Nhung-Ma-PHP-Su-Dung-The-PHP)