Câu Lệnh Cộng Hai Số Không In Ra Kết Quả

Câu lệnh không nhất thiết phải in ra một cái gì đó mà đơn giản nó thực hiện một hành động nhất định. Ví dụ câu lệnh dưới đây được dùng để thực hiện phép toán cộng giữa 2 số:

<?php
echo 3+2;
[Câu Lệnh Cộng Hai Số Không In Ra Kết Quả](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cau-Lenh-Cong-Hai-So-Khong-In-Ra-Ket-Qua)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...