Chú Thích trong PHP

Trong PHP bạn có thể viết comment theo 2 kiểu sử dụng ký tự // hoặc / /. Với các chú thích có độ dài 1 dòng thì chúng ta thường dùng kiểu comment //. Ngược lại các chú thích nhiều dòng sẽ thường được viết sử dụng kiểu / /,

// In ra màn hình chữ "Xin chào"
echo "Xin chào";
echo "<br>";
/*
Thực hiện phép toán cộng
*/
echo 3 + 2;
[Chú Thích trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Chu-Thich-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...