Nhúng Mã PHP Sử Dụng Thẻ PHP

Mã lệnh PHP cần được đặt trong cặp mở <?php và thẻ đóng ?>. Ví dụ:

<?php echo "Xin Chào"; ?>
[Nhúng Mã PHP Sử Dụng Thẻ PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Nhung-Ma-PHP-Su-Dung-The-PHP)

2 Bình Luận

Nguyen Trinh Nguyen Trinh

<?php
echo "Xin chào";
?>

Nguyen Hien Nguyen Hien

<? echo 3+7?>

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...