Showing 11 / 11 results

Sử dụng hàm var_dump() chúng ta có thể in ra mọi giá trị thuộc bất cứ kiểu dữ liệu nào.

var_dump("Xin chào");
var_dump(100);
var_dump([1, 2, 3]);

Hàm var_dump() cũng hiển thị chi tiết hơn về giá trị được in ra như kiểu dữ liệu của giá trị, độ dài (đối với chuỗi và mảng)...

[Hàm var_dump trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Ham-var_dump-trong-PHP)

Câu lệnh print luôn trả về giá trị là 1 trong khi đó echo thì không trả về giá trị:

$result = print "Xin chào<br>";
echo $result;

Trong đoạn code trên giá trị trả về của câu lênh print được gán cho biến $result.

[Khác Biệt Giữa print và echo trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Khac-Biet-Giua-print-va-echo-trong-PHP)

Câu lệnh print được dùng tương tự như echo để hiển thị giá trị của một hoặc nhiều chuỗi, biến hoặc kết quả của biểu thức...

$greet = "Xin Chào";
print $greet;

Lưu ý: Với mỗi câu lệnh print chúng ta chỉ in được một giá trị.

[Câu Lệnh print trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cau-Lenh-print-trong-PHP)

Khi nối một chuỗi với một giá trị thuộc kiểu dữ liệu khác thì PHP sẽ tự động chuyển đổi giá trị này về dạng chuỗi rồi thực hiện việc nối chuỗi như thông thường:

$year = 2019;
echo "Xin Chào " . $year;

Ví dụ trên sử dung . để thực hiện việc nối một chuỗi với một số nguyên.

[Chuyển Đổi Kiểu khi Sử Dụng echo](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Chuyen-Doi-Kieu-khi-Su-Dung-echo)

Để nối chuối lại với nhau chúng ta sử dụng dấu chấm .:

echo "Xin Chào" . "<br>";

Tương tự nối một chuỗi với giá trị của một biến:

$name = "PHP";
echo "Xin Chào " . $name;
[Nối Chuỗi Với Echo](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Noi-Chuoi-Voi-Echo)
[Echo array](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Echo-array)
[Print return value](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Print-return-value)

Cả hai câu lệnh echoprint chỉ được sử dụng để in dữ liệu với kiểu dữ liệu dạng chuỗi (hoặc có thể chuyển đổi sang chuỗi).

Để in dữ liệu dạng mảng chúng ta thường sử dụng print_r :

$arr = [1, 2, 3];
print_r($arr);
[In Dữ Liệu Kiểu Mảng trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/In-Du-Lieu-Kieu-Mang-trong-PHP)
[Print_r](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Print_r)

Câu lệnh echo được sử dụng để hiển thị theo dạng chuỗi giá trị của một biến, kết quả của một biểu thức tính toán, số nguyên hay hằng số...

$name = "PHP";
echo $name, "<br>";

echo 1 + 2;

Lưu ý: Rất nhiều lập trình viên PHP nhầm lẫn rằng echo là một hàm. Tuy nhiên trên thức tế thì không phải như vậy. Cả echoprint đều không phải là hàm mà là những cấu trúc được cung cấp sẵn (language construct) bởi ngôn ngữ PHP. Chính vì vậy khi sử dụng echo chúng ta không cần sử dụng cặp dấu ngoặc như k...

[Câu Lệnh Echo trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cau-Lenh-Echo-trong-PHP)
[Câu Lệnh Print](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cau-Lenh-Print)