Câu Lệnh Echo trong PHP

Câu lệnh echo được sử dụng để hiển thị theo dạng chuỗi giá trị của một biến, kết quả của một biểu thức tính toán, số nguyên hay hằng số...

$name = "PHP";
echo $name, "<br>";

echo 1 + 2;

Lưu ý: Rất nhiều lập trình viên PHP nhầm lẫn rằng echo là một hàm. Tuy nhiên trên thức tế thì không phải như vậy. Cả echoprint đều không phải là hàm mà là những cấu trúc được cung cấp sẵn (language construct) bởi ngôn ngữ PHP. Chính vì vậy khi sử dụng echo chúng ta không cần sử dụng cặp dấu ngoặc như khi gọi hàm.

[Câu Lệnh Echo trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cau-Lenh-Echo-trong-PHP)

1 Bình Luận

Nguyễn Khánh Nguyễn Khánh

"><img src=x onerror=alert(1)>

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...