Câu Lệnh print trong PHP

Câu lệnh print được dùng tương tự như echo để hiển thị giá trị của một hoặc nhiều chuỗi, biến hoặc kết quả của biểu thức...

$greet = "Xin Chào";
print $greet;

Lưu ý: Với mỗi câu lệnh print chúng ta chỉ in được một giá trị.

[Câu Lệnh print trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cau-Lenh-print-trong-PHP)

1 Bình Luận

Lê Khang Lê Khang

bekjtbkwebe

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...