Chuyển Đổi Kiểu khi Sử Dụng echo

Khi nối một chuỗi với một giá trị thuộc kiểu dữ liệu khác thì PHP sẽ tự động chuyển đổi giá trị này về dạng chuỗi rồi thực hiện việc nối chuỗi như thông thường:

$year = 2019;
echo "Xin Chào " . $year;

Ví dụ trên sử dung . để thực hiện việc nối một chuỗi với một số nguyên.

[Chuyển Đổi Kiểu khi Sử Dụng echo](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Chuyen-Doi-Kieu-khi-Su-Dung-echo)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...