Hàm var_dump trong PHP

Sử dụng hàm var_dump() chúng ta có thể in ra mọi giá trị thuộc bất cứ kiểu dữ liệu nào.

var_dump("Xin chào");
var_dump(100);
var_dump([1, 2, 3]);

Hàm var_dump() cũng hiển thị chi tiết hơn về giá trị được in ra như kiểu dữ liệu của giá trị, độ dài (đối với chuỗi và mảng)...

[Hàm var_dump trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Ham-var_dump-trong-PHP)

1 Bình Luận

Hổi Nóng Hổi Nóng

weqwqewqe

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...