In Dữ Liệu Kiểu Mảng trong PHP

Cả hai câu lệnh echoprint chỉ được sử dụng để in dữ liệu với kiểu dữ liệu dạng chuỗi (hoặc có thể chuyển đổi sang chuỗi).

Để in dữ liệu dạng mảng chúng ta thường sử dụng print_r :

$arr = [1, 2, 3];
print_r($arr);
[In Dữ Liệu Kiểu Mảng trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/In-Du-Lieu-Kieu-Mang-trong-PHP)

1 Bình Luận

Nguyễn Hải Nguyễn Hải

$arr = [1, 2, 3];
print_r($arr);

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...