Khác Biệt Giữa print và echo trong PHP

Câu lệnh print luôn trả về giá trị là 1 trong khi đó echo thì không trả về giá trị:

$result = print "Xin chào<br>";
echo $result;

Trong đoạn code trên giá trị trả về của câu lênh print được gán cho biến $result.

[Khác Biệt Giữa print và echo trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Khac-Biet-Giua-print-va-echo-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...