Nối Chuỗi Với Echo

Để nối chuối lại với nhau chúng ta sử dụng dấu chấm .:

echo "Xin Chào" . "<br>";

Tương tự nối một chuỗi với giá trị của một biến:

$name = "PHP";
echo "Xin Chào " . $name;
[Nối Chuỗi Với Echo](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Noi-Chuoi-Voi-Echo)

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...