Mảng Kết Hợp (Associative Array) trong PHP

Một mảng kết hợp chứa phần tử được đánh khoá là giá trị bất kỳ không phải chỉ là số tự nhiên liên tiếp:

[
    "Toyota" => "Japan",
    "Honda" => "Japan",
    "BMW" => "German",
    "Ford" => "USA",
    "Hyundai" => "Korea",
];

Mảng trên đây có 5 phần tử được đánh khoá sử dụng các chuỗi Toyota, Honda, BMW, FordHyundai.

Lưu ý: Với mảng kết hợp chúng ta có thể đánh khoá cho các phần tử sử dụng bất kỳ kiểu đữ liệu nào có trong PHP.

[Mảng Kết Hợp (Associative Array) trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/%08Mang-Ket-Hop-Associative-Array-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...