Cú Pháp Tạo Mảng trong PHP

Có hai cú pháp tạo mảng PHP Khác nhau:

Mảng được tạo sử dụng cú pháp array()

$top_car_brands = array("Toyota", "Honda", "BMW", "Ford", "Hyundai");

Mảng được tạo sử dụng cú pháp [] sử dụng cho PHP từ phiên bản 5.4 trở về sau:

$top_car_brands =["Toyota", "Honda", "BMW", "Ford", "Hyundai"];

Dù sử dụng cách nào thì khi gọi hàm print_r kết quả hiển thị của mảng vẫn không thay đổi.

Lưu ý: Với các phiên bản từ 5.4 trở về sau chúng ta vẫn có thể hoàn toàn sử dụng cú pháp cũ array().

[Cú Pháp Tạo Mảng trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cu-Phap-Tao-Mang-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...