Đếm Số Phần Tử Trong Mảng

Hàm count() trong PHP được dùng để đếm số lượng phần tử trong một Mảng bất kỳ:

$top_car_brands = ["Toyota", "Honda", "BMW", "Ford", "Hyundai"];
echo count($top_car_brands);

Ở đoạn code trong ví dụ này hàm count() trả về 5 vì mảng lưu trữ trong biến $top_car_brands có tất cả 5 phần tử.

Hàm count() cũng thường được sử dụng kết hợp với vòng lặp for để lặp qua các phần tử trong Mảng PHP. Quay lại bài học để tìm hiểu về cách làm.

[Đếm Số Phần Tử Trong Mảng](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Dem-So-Phan-Tu-Trong-Mang)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...