Lặp Qua Từng Phần Tử trong Mảng

Đối với các mảng được đánh số thứ tự cách đơn giản nhất để lặp qua từng phần tử là sử dụng vòng lặp for:

$length = count($top_car_brands);

for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
    echo "Hãng xe đứng số " . ($i + 1) . " là: {$top_car_brands[$i]}<br>";
}

Đoạn code trên sử dụng biến đếm $i để lặp qua từng phần tử trong mảng được lưu trữ bởi biến $top_car_brands. Hàmcount() được sử dụng để giới hạn ngăn không cho vòng lặp truy cập phần tử không tồn tại trong mảng.

[Lặp Qua Từng Phần Tử trong Mảng](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Lap-Qua-Tung-Phan-Tu-trong-Mang)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...